Jidlo na prvnim miste pdf


 

JDLO NA PRVNM MST PDF - Jídlo na prvním místě (Czech book). Reference melvil. Condition: New product. Kč. Kč. 0 Item Items. This product. Švorcová na Pinterestu. | Podívat se na další nápady na téma Libros, Books a Books to Read. Jídlo na prvním místě - Dallas Hartwig, Melissa Hartwig. Zboží zasíláme na dobírku a též si jej můžete vyzvednout .. Na tomto místě Vylosování soutěží firem .. dosial pouze po prvním z nich). JIDLO A RADY.

Author:CARLENE CIPRIAN
Language:English, Spanish, Portuguese
Country:Burkina
Genre:Art
Pages:624
Published (Last):25.03.2016
ISBN:343-6-17262-556-2
Distribution:Free* [*Register to download]
Uploaded by: GILBERT

55457 downloads 164491 Views 17.65MB PDF Size Report


Jidlo Na Prvnim Miste Pdf

1. červen 5 Kučera, Karel, “K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk”, in Přednášky z V prvním případě to znamená, že se empétrojka hlásí jako další disk [. neni ekvivalent v cestine, tam je podle me na miste pouzivat anglicky nazev, ale . blaznu) budou ty jediny ktery budou vedet jak se "dela jidlo". Jenom kdyz si vezmu bezny jidlo (a to nestravuju pres pracovni dny nijak Na prvním místě mají rodinu, umějí se o sebe postarat, vařit, o hmotných nárocích nemluvě. medical-site.info Jidlo na prvnim miste download skype - Pronti partenza via downloads. Jídlo na prvním místě Katharina kaminski instagram download - Hkf1 11 pdf download.

Now enjoy the freedom of experiencing Malayala Manorama on various tablets. Feel free to download optimized. Manorama Weekly is a weekly Malayalam language local interest magazine published by Manorama Group of publications from Kottayam, India. Commencement of Malayala Manorama Weekly. Daily Horoscope Weekly Horoscope. Language: Malayalam Frequency : Weekly. Manorama Online News Portal is one of India' s largest regional language. Previous Issues:. We are dealing with various types of music videos like Classical songs, Devotional Song. Malayalam Manorama news, Malayalam Manorama news paper. Pottekkatt, is a famous Malayalam writer from Kerala state, South India. Get your digital copy of Manorama Weekly Magazine - issue on Magzter and enjoy reading it on iPad, iPhone, Android devices and the web. You can easily read your horoscope in your native language,. Indian Newspaper of Malayalam Language from. Malayalam Manorama Indian newspaper, Malayalam Manorama india.

Today I solved the annoying behave of not minimized ownCloud Desktop Client under Gnome during logon startup. All; In this article. Juan Lage — TME. Andy Sholomon — TME. Thank you very much. Exe files on Windows without taking special steps. System: Arch Linux. Sistemas operativos admitidos Supported Operating Systems.

My standard disclaimer: I haven' t worked with Java in about 10 years, so it' s very probable I' m doing something elementary wrong here. By the way, if you are an absolute beginner and just starting with Java, then it' s important to download the correct version of JDK based upon whether you are running a bit or bit version of Windows 8.

Sulak, Louis Dudik, Joe Tobola. PustejoyskY, Albert Milberger a G. Masarystoji vysoko v historii tolioto stoleti, rattle Sc z nai;i Anulosti, dioiiHujme jako jednolo z nejvet gicb boloVnikil za v bu.

Woodrow Wilson chirazne zddal pravo sebeureeni pro tent lirdY lid a uyeinil jederika od'f podtporovati a ko,jej jednim z hlavnich no2adavkil svkch, nati spolkovou praci i Witt znamost o znamkch a 14 bod. Va stredu, dne Rozunint tivotospriva mtte prodloutit nag tivot.

Canto je yam za toil hajiti dobrou vec, jeste tine vgak vec pochybnou neb dokonce gpatnou.

Chvalitebna tato snaha mela by bYti uroana, a sloutiti za pfiklad nam ostatnim. Zpe, ma vellce osvetujici fieinek na lidskoti mysl a tim tez cela lidska, soustava sili. Lekatska veda tvrdi, ze katd ten kdo rad zpiva, bYva elovekem mirumilovdm a ptistup nym jemnejaim citum. Zpev obzvlagte u mladeti ma znaed vliv na povahu ditek i mladeti a dobrY vliv na pozdejgi jejich 'zivot. Mnoho zdaru do noveho roku. Mach od tadu Novo Kvety. Knihy jsou ye dvouch bednach a budou pri prvni letitosti odevzdanY Domovu.

Za Vagi ochotu Vain bude spravcem domova pattiene podekbvano.

Mnoho zdaru Vera tam v Elk. PM oznameni zmeny kam si ptejete aby Vain Vestnik byl zasilan, utijte kupon kterY jest v katdem eisle otigten a udejte vkly eislo sveho tadu ku kteremu naletite, svoji novou ale taky i starou svoji adresu. Jinak jest to svizelna prate a zbytee na ztrata easu vyhledavati v seznamu tan a tisic, easto i stejnYch jmen to prase. Neopomente pro zmenu poutiti na6eho formulate. V nadeji ze i u nagich etenatti najdeme ohlasu, zdelujeme, te nage sestra Marie Toberna v Dallas, letos met jak jina leta za dale ji ptispevky, kupuje darky pro rodiny vetera,nu v Dallaske nernotnici.

Obrat'te se s milodary pkimo na tuto nagi sestru, pi. Marie Toberna, , Ford ham Rd. Dallas, Texas. Diky Vain jit ptedem. Strana 4 Invalidni poiiitky sodalniho za. Znou a vleklou chorobu stali neschopnimi k praci, spadaji pocile nove upraveneho zakona o socialnim zabezpeeeni pod novY typ ochrany, fitad starobnilao poji gteni a po jigteni pozristalYch, kterY dozira na pro vadeni techto natizeni, konstatuje, Ze je mnoho lidi, kteh sva prava na tyto poZitky neuplatriuji.

Mnozi prace neschopnY lids; kteti nepodaji Zadost o poaitky u okresni fitadovny socialniho zabezpeeeni pied koncem leto gniho roku, ztrati timto opomenutim narok na ve gkerou ochranu, po skytovanou zakonem v ptipade invalidity; pro nektere z techto lidi bude to znamenati i ztratu pra y na ja,kekoli sta robni poaitkir pro sebe a na paZitky z pojigteni pro pozristale, ktere by jinak byly vmalaceny jejich rodine v budoucnosti. Zemre-li place neschopnY poji g -tenc,aiZbylpod st,zarueji ci mu prava na, invalidni poZitky socialniho pojigteni, mute tim ptipraviti rodinu o velkou east poZitkii, na neZ by mela podia modifikovaneho zakona praVa.

Toto "uzavteni" itetu znamena, Ze ty roky, v nichZ je poji gtenee neschopnY vYdeleene prace, nejsou na jeho filar zahrnuta do let, na jejichZ podklade se mu yypoeitava, vY ge socialnich poaitku nebo pozitku, na nea by mela jeho rodina narok v pripade jeho smrti.

Ze skupiny zminenYch , lidi je jich asi , — lidi ye yeku mezi 50 a 65 — kteri maji narok na invalidni mesieni poZitky. Zakon povaloval prace neschapnYin lidem tretiho roku, za kterouZlo dobu si mohli zajistiti pravo socialniho zabezpeeeni. Na poeatku ritedniho "obdobi invalidity" musi kahlY pra.

Nova Scotia

Jednou z nich je, Ze musel platiti do rietu social zabezpeeeni aspon pet let a desiti pied tint, ne2 se stal prace neschopnYm a aspori prildruheho roku ze tri let, ktera predchazela Utedni "obdobi invalidity. Poji gtenec nebude miti v tomto pripade narok na "uzavreni" sveho rietu socialniho zabezpeeeni, nehlede ani na to, Ze neziska ani roku a mesioni poZitky ktere by mohl jako invalida brat' jig od svYch pa:desati let.

TakovYto pram neschopnY elovek musel by pak eekati na paitky ak" do veku, kdy pravidelne zaeind doba odpoeinku, a tyto poaitky by byly men gi, nebot' leta, v nich2 nebylo schopen prace, snilily by jeho prilmernY prijem, na jehoZ podklade se vY ge poaitkil socialniho zabezpeeeni vypoeitava.

I v pripade nek terYch mladSich poji gtencri mute takovato opomenuti podani 'Zadosti zaveas zaviniti ripinou strata v gech pray na po Zitky socialniho za. Prace trvale neschopni lids, kteri plat li do rietu socialniho zabezpeeeni a ktee domnivaji, Ze maji ye shade se za,konem narok na paZitky, nesmeji odkladati s yypinenim priloZeneho formulate a s jeho zaslanim do niZe uvedene ritadovny socialniho zabezpeeeni.

Mate narok na invalidni poiitky Socialniho Zabezpeeeni? Pracoval jste aspori pet let pod ochranou zakona, a socialnim zabezpeeeni? Je vale neschopnost k praci takova, Ze jiZ nikcly nebudete moci pracovati?

Jste neschopnY k praci vice neZli Best mesicti? UZijte, prosim, tuZky a pilte tiskacim pismem. Vale 'Oslo socialniho zabezpe6eni zna, te-li je Datum narozeni Va ge jmeno Vase adresa Ve stiedu, dne Kalend okrzkovSrch schuzi iftad Elk, Texas a sehrize 3 okrsku Bi atte redaktore:-Prosim pozmeri na gi oznamku ohledne distriktni schtze, ktera se bude konat as dne Trojaekern tato zmena datum nale distriktni schrise stala se proto, ze na ten sarnY den planoval 5.

S pozdravern Rud. Jest oznamena zaveas, aby se dle toho mohli nale okrsky zafidit. Budeme jim povdeeni. Proime a Mamie ostatni flak distrikty aby sve schrize laskave dle toho si stanovili. Pohtebni obtady byly konany katolickem kostele v Hobson, Texas, dne 5. ZesnulY bratr zastaval -Mud tai emmka a mistniho organisatora 49 rokti a zapsal mnoho novYch elent k m,emu tadu. ZesnulY bratr byl velice pracovnikem pro nag tad a nagi Jednotu do posleclniho dne jeho givota,.

Pohteb rarel velmi krasny, bratti a sestry na geho faith" a mnoho Ptatel bylo ptitomno pohtbu. Zane',nava man gelku, Mary, a dva. Louis PustejoyskY a dy e vnueky. Vime portistala rodiho, ze O gee nesete odehod va geho mileho afgak budig vain ttechou ze soucitime s yam!

Za tad Karnes eislo Alois keznieka kterY zemtel v Terrell v nemocnici dne 5. Jahn Vinciuse dne 7. Dale zanechava, jednoha bratra Fr. Agnes Bedfichovoti v Denton, Texas a dalgi ptibuzen. Do Texaau z Moravy se svou matkou, bratry a sestrami, ktere dve ho ve smrti ptedegly, pkijel co 16 let mladik a usadili se nejprve v Granger, Texas. Asi r. V prvni svetove valce take slou gil 'bet vlasti. Byl vyueen temeslu pekatskemu a po 22 rein operoval v meste Terrell, Ci ty Bakery a jidelnu.

Znali jsme br. Alois fteznieka od roku co dolareho spoleeenskeho elena, tad ne platieihn za sebe i svou mangelku tadove poplatky a dobreho obdana teto nova vlasti. Zesnulernu pfejeme klidny odpoeinek v teto zetni. Vi me mili pozustall, ze Wee truchlite jejiho odchodu, ,ale budig yam atechou, i nag tad souciti s vami vas zarmutek.

Tobe mila sestra ptejeme klidnY spanek a odpoeivej v pokoji. Vavra, Melvin H. Skrabanek, res. Ptekvapila nas a zarmoutila smutna zprava, de na g dobrY ptitel Sokol Jan Hemgal v Dallas, Texas navgdy tram s bratrskeho kruhu ode gel. Byl tento bratr uveclornelY mu g. Jiste ge jej budeme p11 nagich nav gtevach v Dallas postradat. Ov gem nebylo to jak za tYch starch zlatYch ease, kdy chodily nage kravy bez ocasu, ale na to v gecko dost.

No, bylo nas ygeckYch dost a to je co Mc. Ale vgecko dopadlo dobie a zvoleni jsou zas vgechny demokrati. Mieulka, treetnii Joe G. Patlik; pokladnik, Jerome Jurena a tak je to ka gdY rok. Jegte, ge ti stare tahouni tahaji a g to dotahnou do konce. Kdyg vidim ye Vestnilm jak br. TakovY elan mysli, ze kdy g' zaplati sve poplatky, ge vykonal svou povinnost, a dost! Ale dost o tom. Svatky Vanoeni se kvapem bli gi a i tech svatkrl, svatkii lasky, kdy se genie snaulai s nebem, Cas a Ede hodne s to Vanoeni poesie ubrouslli, odieli a zustal jen ten nater zlata a hodne "biznysti" Co kouzla bylo ion v tech roratech stare vlasti, za tiny nekdy ye snehu a tube time s lucernou schazeli se do kostela, v kostele p1-ed k,agdY'm aspoil ti stargi svicka nebo sloupek, Ejhle Hospodin ptijde a v gichni svati jeho s nim a bude v onen den svetla velke ja!

Rosu dejte nebesa a oblakove ate to spravedliveho. Do toho zpevu skladali sve trapeni svou bidu kladli do tech pisni svou touhu a gadost po neeem lepAim a vim a pevne vetim, ge tenkrat star vali se lide lepgimi v oeekavani tech tau gebne eekanYch svatku.

Nade gel gtklrY den, to nas na,e maminka nemusela vylaanet s posteli, ti-ebas vedeli jsme le to snidani nebude panska vlastne to snidani nikda nanske nebylo. Prosim vas ktera hospodyne ten, den mela kdy na abed?

A ostatne byl past, ag weer s prvni hvezdiekou gtedroyeeerni byla yeeete. Po vetgine svitilo se sviekou, to pattl lo i k to veeerni poesii a mill etenati to Verne se z nasi rninulosti, dilvefujme veeete at' byla sebe chudieka.

Pak Hod Bot'i Vanoeni kdy se jen to nejnutnej8i poklidilo, pak svatt Stepan a s nim Koleda to bylo zpevu rfantch a rostodivnkch Koled ktere byste marne hiedali v torn zpevu jako by jsme protivali s Bethlem sktmi pastkil to "Slava na Vysostech Bohu a pokoj lidem dobro vale".

S pozdravem Va81 Ferri. Po jednom mesienim pobytu v "Rest Home" jsem odjel autobusem z Taylor, Texas do Arizony, do krasneho mesta Tuscon, a nechtelo se mi dire noel nespat tak octal jsem celk ttden v peknem motelu a po tkcInu jsem odjel zpatky do Californie k mojim.

V Rest Home v Taylor se mi libylo. Jsou tam dobrosrdeeni lids, mel jsem je vSecky rad a myslim, ze oni mne taky a ktert nine radi nemeli chteli by mile natlouct, tak vite, ae umim je gte dobte utikat, pravda bratte Legikake?

Byl jsem ptitomen tadove schilze Taylor u eisla Libilo se mi tam jak vgichni pracuji pro dobro tadu a ptekvapilo mne, jak maji krasnou spolkovou budovu. Po schtzi jsme byli pohosteni dobrou veeeti. Ptal jsem se co jsem dlu Bien, ale sestra Pokorny, tekla, te nic tak jsem to lehko zaplatil. Mockrat dekuji. Tady v Kalifornii se mi libi, jsem tu v blizkosti mojich deti a urny moji man Zelky. Ut to bude 16ho sedm roku, co nine navkly opustila.

VS'eeky vas tarn v Rest Home a u tadu Praha srdeene zdravim a pteji vam aby vain Mikulas hodne nadelil aby jste byli hodne zdravi a smitili se s osudem v Rest Home. Motna, te vas tam jests nekdy navAtivim. Ted' se budu pomalu pkipravovat do San Franciska do Sokolovny na navy rok si zataneit, cha- cha- cha, Taky jsem eetl v Oechoslovaku, te tel Vytopil v Ennis prohral sazku, a ja taky!

Psani napsal kratke, ale smutne, psani psati, a to musi dostat drape, Mil koma.

Music wallpaper for mobile download

Psani napsal kratek, ale smutne, v nemt se loudi se svou milenkou, a te osud lasce nagi brani, ze ty nesm g btti nikdy mou" Ctenou redakci a spoluetenate zdravi Vag bratr Frank V. Je to mesic student piece v8ak protote pkinaSi nam v pytli ledaco potegi nage snide, a zahfeje nas ptijemntmi pocity. A proto racli mu otvirarae nerdy pfirnrzle dvete, ad take nam nag starosti o rozmanite vkdaje. Jest vAak s tou pavabnou pohadirou va noon utegenYm zastavenim na vSedni strasti pineho tivota, a je take zdrojern radosti bez tohoto tepleho a libemeho pocitu by nas tivot netegil.

A co hlamniho je tu radost, s to velike posvatne nalady slavntch tech dni, ktere nam pkinoAeji darky, a ptichazeji jako mile pfekvapeni i jako odekavani projev Lasky, nebot' jest tat doba vanoeni jent v tuto vanoeni dobu vptede srdce na ge a zanecha, vzpominky jeni hteji dlouhY eas, a easto po Lai da Take si v tento eas vzpox-niname na svoje pkatele a navzajem si pfejeme yae dobro, a zajiste i takove vzporninky jsou mile, ktre hfeji i potegi v tom studenem prosinci.

Proto valy se zvlaatnim rozechvenim oeekavame tyto dny, kdy dobra srdce mysli vice na radost jinkch net na radost svoji vlastni.

Jsou to chvile kdy sobeckost ustupuje lasce a dobro zhode di vtli, a proto celk svet skrasni a vSechna lidska srdce se zvedaii z chu a vAednosti. Je nam vgern svatedne a citime v sobs vzneSenou povinnost abychom i my neelm k tomu krasnemu povzne geni srdci Ptedzvesti techto svatk y doty kaji se nas uz v techto dnech. VYklady obchodu jsou bohate vypinenY rozmanitYmi darky, uporcinaji i svou vYzdobou na naafi milou povinnost, jcz mama ke syYm drahYra hlar'arn.

Ale piece jsme zaslechli jak povida maminka, via tatinku v tuto vanoeni do bu chystame pro svoje mile rozdilne dar ky ale tatinku, kdyt si vzpomenu, to my nemame tadne pojigteni pro plipad ne 8testi, tu trnu obavu, ae kdyby se neco stab, dal chodi do akol, ehodi na, zaba vy, jezdi s harm jak katdu chvili slyalme ten nebo ten ye sratee byl zabit, ant domyslet nemAZu kaby se u.

Tak kdyby v tutu vanoeni dobu si vzal pro nos vgechny u SPJST po jiateni — to by jsme men peknou pam. Via, tatinku, Ja pomuiru ti platit, co to bude sat, jen kdy budu mod.

Senkyrik, Dist. Sestry a bratti jste tadani abyste se dostavili do 'Leto schtze. Schuze bude od byvana na tteti necleli na Pro dalgi uvedomeni, schtze RVOS bu de odbyvana na Jste Zadani se dostavit do obouch schh zi, my vas oeekavame.

S bratrskYm pozdravem Leo Krause Jr. A pak nenI mono dopodrobna vgechno vypsati pro nedostatek mista kterY jest v nagich easopisech vyhrazen pro dopisovatele. KdyZ jsem se nekdo nastehoval a itsadil, vkly jsem se zajiinal na prvnim miste poznat vgechno co muj zrak uvidel a co moje smysly ch,apaly. PkirnSr styk s lidmi vgeho druhu, velikosti, pleti, vyzna,ni a stair, mi usnadnilo ptistup do tech mist z kterSrch jsem, mohl derpat moje vedomosti a rychle se vtiti do toho co se nalezala okol lune.

StalYm pozo rovanim doudovanim se, jsera uspokojil a toulra zvecla puvocl a dapThovalajvol osazovani kra,jiny, ktera, jest snad jedineenou v celem statu Texas, ne-li v celYch SpojenYch statech AmerickSrch. Za techto okolnosti vzniklo ono pojmenovani toho zalivu a pak toho sameho jmena bylo poutito pro zaklad nynej grho mesta Corpus Christi, ktere se stalo v roku na tomto pomezi obchodnim mostem,' The Trading Post" verohodnYch pramena sem se doeetl, ze zakladatelcm Corpus Christi byl Colonel plukovnik Henry L.

Kinney, dobrodruh fichvatny kolonIzator. Rho spolednikem se stal William Aubrey.

Toto zastreene skryte misto bylo malo zname do dervence roku , kdy SpojenYch statu vojsko pechota a kOnska, jizda se usadilo na poi:4TM, pod. Tato posaclka, se zde zdrtela do btezna, Kdyt se pak vydala na pochod jitnirn smerem k tece Rio Grande odekavaji blitici se valku s Mexikem.

Christi od vozeno od jmena zalivu jak zhora jit vy svetlen. Tento velky okres v pozciej gich letech byl rozdelen na gestriact jitnich okrest.

E,eka Nueces, ktera zasobuje nase mesto a sousednl mesta, se vleva, do Nueces Bay zalivu na severni stra,nle mesta a okresu. Corpus Christi maje podobu hlulagich vod, ptista,v byl zbudovan v roku mohl sloutit parram.

V roku pa das civilni valky tato mesto i pkistav byl zablokadoVan federal nimi ozbrojenkmi lod'rni. Dva, roky mesto vzdorovalo, ale pak se podalo a padlo federalnimu vojsku v Moderni ptista,v Carpus Christi byl oteffen Zvcciaci most ktery slouch - pro silnidni zelezniCni doprav-u, byl tyto dny prodan do stareho teleza, za nabidnutou cenu 28 tisic a ma bYti rozontovan, rn aby se tento prapla,v rozSitil prohloubil na 40 stkevic v Stranak sttevic.

Mnolio turista sem pkijiZde lo, aby se pokochalo pohledem na pkijig dejici a odjitclehei lode, a pti tom shied h, jak se ten most svcd.

Malayala manorama weekly in malayalam language download

Tonto most kterY byl. VY gka konstrukce v nej, vyggim bodtt saha, od vodni hladiny sttevic. Timto prajezdem bude nadale umotneno plouti tern nejvetgim lodim sveta.

Nyni Mohou lode vgeho druhu volni plouti anct by zdrtovaly osobni neb nakladni vozidla,. Pro Zeleznieni i povoz. Je pojmenovan "Tule Lake Lift Bridge". La Quinta, kde ma, to varna Reynold a Alcola, svoje ptistavi'Ste, kde se dovati ze zamoti material Bauxide pro qrobu aluminum. Humble Pipe Line Co. SuOilmat svoje ptistavni zatizeni v Ingleside. Hla vni ptista,v v Corpus Christi je zatizen pro vgechnu lodni dopravu. Zemedelske produkty, prnmyslove mineralni, chemic ke a olejove.

Celkova roeni tonaZ" obnanagela v rok'u , 23 milioni. S toho je asi '75 procent olejoveho vyvozu. Wech lodi zde ptistalo v , 2, Zastoupeny jsou zde tyto olejove spoleenost: Howell Refiring Co. Republic Pipeline Co. Domov Ocipeanku Nehudete litovat kdyi pri prvni iitosti navgtivite D omov O cinku Prosim nezapomente.

Diky Tram piedem. Pontiac Refining Co. Delhi-Taylor Oil Co. Sinclair Refining Co. Southwestern Oil and Refining Co. Mineralicke tavarny a zavody. American Smelting and Refining Co. Haliburton Cement Co. National Lead Co.

Colombia Southern Chemical Corp. Southern Minerals Corp.. Heldenfelds Bras. Jakubik; Teetnik, br. Richard Jfinek, pakladnik Frank L. Na zabavni vYbor byli zvoleni bratr Moody Faust, br. Johnnie Jilnek a br. Richard Vajdak. Ostatni vYboti budu se volit az v lednove schOzi. Novy rok nam letos ptipacla na, prvni v mesici, tak nase pti gti'schtze se bude konat az druhou nedeli v lednu to jest 8ho ledna Tak za tad eislo 9.

S pozdravem E. Rikava se, ze kdyby lids chteli, ze by mohlo bYt nebe na zemi, ale kdyby jsme meli nebe lined tady na, zmi, kam. Tak, si radejl, doptejme odpoeinku hned.

You might also like: PHYSICAL CHEMISTRY NOTES PDF

Tak jak treba to tena, jejit mut dlouho do noci vysedava v salone, jednou se rozhodla, ze se tam za nim podiva, co tam potad dela?

Mut ji podal tu lahev aby to ochutnala. Mut ji na to povida: "Aha, vidig, a ty jsi si rnyslela, ze ja se tu main dobte, tak uz to teda via" — a pil dal. Sejdete se s lidmi ktere nikdy neuvidite, tak, pro ne udelejte ten dobrY skutek, a prodejte jim za nekolik tisic pojigtenl, budou vain za to pozdeji vdeeni.

Nag okrsek ee opravdu letos dobke driel, a jestli jegto neco pies svatky prodame, tak to bude dobrY Vanoeni rek nagemu br. Co jsme dokazali v mesici listopadu a kteti organisatoti se nejvice ptielnili, to uvidite v anglicke Usti Vestniku. Podivejte se no, to. Nyni jegte musim yam vgem vytiditi intij srdeenY pozdrav, jak Hlavni firadov ne tak vgem etoucim, pfeji ze srdce hojneho nadeleni od Jeti gka, aby jste tyto Vanoeni svatky stravili v redakci se svYmi milSrmi, a aby ten Novk Rok vam vgem pkines1 opravdovou lasku a gtesti, 'dere jak vam pfeji, by jste ye zdravi stravili.

Zdase, jakoby elm jsme stargi, ty roky jsou stale krat:si a kratgi. Ano, s toho kopce dohtl to jde jaksi prudce, ale co mame delat, kdyt jsme se tak brzo narodili, tak nyni to musime brat jak to jde. Nerzpominame si toho hodne a einime si ptedsevzeti, ze se dame na opravdove pokani, tentokrat jiste — ale potom na to zaporneneme, a Etegime dal. Je dobte, ze asnon jednou za rok si ptipomeneme, co bYvalo, uz neni a ani nebude.

Tak ptivykame tomu, co eas nam ptina,gi. Ve sttedu, dne Hallettsville, Tex. Clyde Dickey 4. Dale zdeluji:. Jsem s br. Kde naaince spoelte, na prstech jedne ruky. S pozdravem va g spolubratr tadu sio Charles Holec. Tak si to pamatujte a dostavte se ptivitat Mikula ge. V elen by se Mel dostavit. Pozdeje veder pak "Christmas Party" pro flak mladet Nezapomente! Zadatek v 5 hodin odp. Je den katclY je fictive zvan.

Thine se z nagi minulosti, dilvekujme v budoucnost a ptitornuost obohacujme dobrymi skutky. Poeasi bylo de gtive ale teple. Prgi od nedele a jegte zitra ve etvrtek ptedpovida se degt'.

Nejpry mladet odbyla svoji vYrooni schfizi a zvolily si fitedniky pro ptigti rok Bylo videt, ze berou zajem a delaji peknou praci. ZYlake ted' pied Vanoci, ptipravuji Vanoeni program. Poystanim byla vzdana test vlajce. Vgichni tiecinici a vYboti podavaly svoje celoroeni zpra vy, ktere byly zajimave. George Mikeska zdelil jak strtily letos peknou sumu do pokladny. Tail nas, ze br. Taktet jeho pani, pfejem jim oboum tpine pozdraveni. Dale nas test, te br.

Albert Milberger se rychle pozdravuje, kterY byl v nemocnici po dva tYclny a ted' se naleze, ve svem domove, ptejeme mu tel brzske uzdraveni. John 8ulak a Hugo Freund jsou jit deLA1 dobu churavi. Doufame, te Buh je posili a brzo pozdravi. Pak nastaly volby friednIka pro ptigti rok , a byly vgichni znovuzvoleni aklamaene neb Mali dobrou praci v mi nulern roce.

Ptedseda: Br. Robert Cervenka, mistoptedseda, br. Albin 8ulak; tajemnik, br. Frank 6otek; pokladnik, br. George Mikeska; freetnik, br. John J. Kostohryz Zahavni vYbor byl znovuzvolen, a sice: br. Pak bylo jednano ohledne Vanoeniho veeirka kterY se bude konat dne Pro tuto udalost bude pkipraven Vanoeni stromeeek a na dilkyr pro deti, take vgecky deti dostanou nadilku od Mikulage. Dospeli se bu don yymeliovat darky.

Kdo by chtel do-. Program bude ptipraven s mladeti. Doufam, ze vgichni pkijdete k tomu - irku a pane se pobavite noenimu ve d a oslaxite ptichod na geho Spasitele Pane. A sestry na ge jsou, tadane, aby kakda ptinesla nejaky "Covered Dish" pak bude spoleena, vedefe. Tak yam vgem atenattim, fliednikam, a redakci, pkeji St'astne a potehna.

Take zveme br. Po nagi schazi byla ptichystana chutna razne peeivo a "Hot dogs" a dobre kafieko a katdY iuspokojen odche, zel k domovu. S pozdravem a ptanim, potehnanich svatka vgem, jsem Vage dopisovatelka Mollie Barton. Zajem elenstva jest povzbuzen a udrtovan pravidelnYm dopisavanim do nageho organu. Zpravy podavane 1 jine tady k lepgi eirmosti nabadaji.

Iftoho zdaru Vam v novem roce.

Je to zle, 'Ze muj tad je ye Fayetteville a ja v Houstonu, tak nemam co psati o spolkov'ych zaletitostech, ale rada etu, co se deje tam i jinde. Do psani se mi vgak nmoho nechce. Kdybych tak rada psala, jako eetla, meli byste mne ye Vestniku stale.

Dnes mam zpravu, te maj syn Joe, kte ry je ted' "assistant director of vocational education in Houston Independent School District a director 'What, s jednim ueitelem, j eli do Los Angeles v Kalifornii, kde chtejl yyzvedeti, jak tam kidi ye gkolach "Vocational educattion" a jestli tam mail neco lepAiho netli zde, aby to podle jejich vzoru zardili, aby houston ske deti men vge co nejlepgi.

Je to pro gkolaky, kteti nechteji na universitu a do College, dodelati nejake vzdelani, yelika vyhoda, kdyi se mohou naueiti nejakenni temeslu, pri dodelavani vy ggi Sko ly.

Tak fined po graduni dostanou dobra mista,, podle toho jak svoje temeslo ovIadaji. Zde pramyslnici a obehodnici takove mlade lidi pottebuji.

Take je ted' pied Wineci a proto bych radila tern, kteti maji starost jaky vanoern darek by meli nekorau dati, objednati od Dr. Mieka knitku "The Real Tol stay" a bade miti darek cennY, zvlagt' pro ty, kteti radi etou. Je velice zajimava, a jiste se bude libiti. Jiste si bude vatic, te se o jeho knitku zajImate. Miele ktera je:— Dr. Midek, Tjniver sity Station, Austin, Texas. On yam knaku obratem pogty zagle a vy budete miti vanoern darek, kterY nezklame.

Nagich starch Clem ubYva. Ja ztratila moji sterol', ptitelkyni, ktera byla dlouholetou elenkou Jednoty, pani Rosalii Drawe.

Nreco Pdf In Html Reset Page Count

Bylo ji 91 let. Vtcly mi ptipomina la, te ji muslin ptijeti na, polifeb. Tak ode chazi jeden za druhYm. S pozdravem na vgechny Anna tapalova.

Similar articles


Copyright © 2019 medical-site.info.
DMCA |Contact Us